Veilingvoorwaarden 2019

Algemeen

1.1   De Dutch Sport Horse Sales [danwel Hendrix Events B.V., zaakdoende onder de naam Dutch Sport Horse Sales] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: DSHS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper op 24 september 2019 de Dutch Sport Horse Sales (hierna te noemen: de veiling) op de accommodatie van Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

1.2   Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via DSHS aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.3   Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1.4   Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend gemaakt en zijn in de veilingcatalogus opgenomen.

  1. Verkoop/Veiling

Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van € 30.000,-. Er wordt geboden in bedragen van € 2.000,- tot € 50.000,- en daarboven in bedragen van € 5.000,-. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel 3 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

  1. Afrekening veilingbedrag en –kosten

3.1   Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau. Indien de koper hieraan niet voldoet, is DSHS gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan DSHS te vergoeden, onverminderd de overige rechten van DSHS.

3.2   Het rekening bedrag wordt als volgt berekend:

Afslagprijs +
6% commissietoeslag +
1½% verzekering (optioneel) +
Rekening bedrag exclusief 21% Nederlandse omzetbelasting

Het rekening bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

3.3   Het is DSHS toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.

3.4   Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een dergelijke verzekering wordt niet door DSHS afgesloten.

  1. Veilingpaarden; aansprakelijkheid

4.1   De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. DSHS  sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen paarden.

4.2   DSHS is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en na de veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DSHS of haar leidinggevende ondergeschikten.

4.3   De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-)keuring heeft ten laatste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden.

4.4   De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële  koper worden ingezien en toegelicht door veilingdierenarts E. Enzerink, of zijn plaatsvervanger.

  1. Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht

5.1   Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende koper.  De koper zal DSHS vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

5.2   De eigendom van het gekochte paard gaat op de koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 5.3 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan DSHS zal hebben voldaan.

5.3   De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door DSHS vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, indien DSHS daarom verzoekt op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen van het gekochte paard. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname zal het gekochte paard door DSHS worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan DSHS te vergoeden.
Indien het paard is gekocht door een buitenlandse koper zal koper, behoudens de
situatie waarin de koper voornemens is het paard in Nederland te exploiteren, en met
inachtneming van een redelijke termijn die nodig is om de vervoersformaliteiten naar
het buitenland te regelen, zorgdragen voor direct vervoer van het gekochte paard
naar het buitenland.

  1. Tekortkomingen (waaronder stalondeugden)

6.1   Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met kopie aan DSHS) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

6.2   Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij  voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de  stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

6.3   Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst  te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

  1. Geschillen

7.1   Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de koopovereenkomst gesloten op de veiling danwel naar aanleiding van deze veilingvoorwaarden met DSHS ontstaan, worden beslecht door NAI-arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam), danwel in het geval de koper consument is, op diens verzoek overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Limburg bevoegd is.

7.2   Indien de verkoper of DSHS een procedure aanhangig wil maken, zal zij indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 7.1 hiervoor, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan de verkoper (casu quo DSHS) de termijn bekorten tot vijf werkdagen.

7.3   Steeds zal DSHS, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiëren (mediation) al dan niet, naar haar keuze, op haar kosten. Gekozen kan worden een dergelijke mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het NAI-mediationreglement.